پنج شنبه 29 مهر 1400  
چاپ
قوانین ابطال رزرو

1-     تغییر نام با درخواست مکتوب رزرو کننده، بلا مانع خواهد بود و مشمول هزینه نمی گردد.

2-     تغییر تاریخ در صورت امکان و خالی بودن اتاق در تاریخ جدید بدون هزینه خواهد بود . در غیر اینصورت ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید هر دو تابع مقررات مندرج در بندهای مرتبط همین آئین نامه خواهد بود.

3-     در صورتی که پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی کنسل شود، میزان خسارتی که می بایست توسط میهمان پرداخت گردد ( از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد ) به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

    در محدوده زمانی بین صدور برگ تائید رزرو تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان به هتل ( ساعت رسمی ورود به اتاق 14 می باشد ) هزینه 70 درصد اقامت یک شب به ازاء هر اتاق.

4-     چنانچه میهمان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننماید مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله ذخیره جا از روز بعد باطل می گردد و خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.

5-     چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائید، هتل به دلیلی غیر از موارد فورس ماژور نتواند نسبت به ارائه مکان بر اساس تائیدیه صادره اقدام کند، مدیر هتل موظف است با موافقت میهمان نسبت به تامین واحد اقامتی دیگری با شرایط و قیمت مشابه برای میهمان اقدام نموده و در صورت عدم موافقت میهمان کل وجه دریافتی را مسترد نموده و رضایت میهمان را بر اساس نظر کارشناسی جلب نماید.


 

تعداد مشاهده: 3425